Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản...

Câu hỏi: Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm vào thời gian nào? Ở đâu?

A. 11 - 5 - 1963. Ở Hà Nội.  

B. 11 - 7 - 1963. Ở Huế.  

C. 11 - 6- 1963. Ở Sài Gòn.  

D. 1 - 11 - 1963. Ở Đà Nẵng.