Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm...

Câu hỏi: Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí nào so với Hiến pháp?

A. Giống nhau.

B. Không được trùng.

C. Không được trái.

D. Cả A,B,C.