Đặt điện áp

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U2cosωt  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Nếu ω=1LC  thì

A. điện áp hiệu dụng trên điện trở đạt giá trị nhỏ nhất

B. dòng điện vuông pha với điện áp hai đầu mạch

C. điện áp hiệu dụng trên tụ điện và cuộn cảm bằng nhau

D. tổng trở mạch đạt giá trị lớn nhất