Ngành công nghiệp nào sau đây không được xem...

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.   

B. Công nghiệp cơ khí điện tử.

C. Công nghiệp luyện kim.

D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.