Một cơ thể có kiều gen

Câu hỏi: Một cơ thể có kiều gen AB/abDd. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì loại giao tử AB d chiếm tỷ lệ:

A. 0,2

B. 0,3

C. 0,4

D. 0,1