Đâu không phải là...

Câu hỏi: Đâu không phải là nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Pháp gửi tối hậu thư cho ta (18/12/1946). 

B. Được Mĩ viện trợ về kinh tế và quân sự.

C. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.

D. Pháp phá hoại Hiệp định sơ bộ và Tạm ước (14/9/1946).