Ở trung du và miền núi nước ta, hoạt động cô...

Câu hỏi: Ở trung du và miền núi nước ta, hoạt động công nghiệp còn hạn chế, chủ yếu là do

A. kết cấu hạ tàng chưa phát triển.

B. thiếu tài nguyên thiên nhiên.

C. thông tin liên lạc chưa phát triển.

D. thiếu lực lượng lao động.