Màu lông ở một loài chim do một gen có 2 ale...

Câu hỏi: Màu lông ở một loài chim do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Lai chim trống lông trắng với chim mái lông đen (P), thu được gồm 50% chim trống lông đen và 50% chim mái lông trắng. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4