Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới...

Câu hỏi: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam vì

A. Việt Nam phụ thuộc Pháp.

B. kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

C. Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

D. Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.