Chọn nhận xét sai về hiện tượng quang dẫn?

Câu hỏi: Chọn nhận xét sai về hiện tượng quang dẫn?

A. Hiện tượng quang dẫn chỉ xảy ra đối với các chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng thích hợp.

B. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang dẫn thì điện trở suất của bán dẫn giảm.

C. Nếu có n hạt e được giải phóng khỏi nút mạng thì số hạt tải điện trong khối bán dẫn tăng thêm 2n hạt.

D. Giới hạn quang dẫn nhỏ hơn giới hạn quang điện ngoài.