Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội...

Câu hỏi: Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

B. mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản Pháp.

C. mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

D. mâu thuẫn giữa nông dân với thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai.