Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

Câu hỏi: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

A. f(x) = x-3x-2

B. f(x) = x+32-x

C. f(x) = x+3x-2

D. f(x) = 2x-3x-2