Cho các mô tả sau đây về các vấ...

Câu hỏi: Cho các mô tả sau đây về các vấn đề liên quan đến tiêu hóa ở động vật:

A.

B.

C. 3

D.