Kế hoạch quân sự nào của Pháp đã c...

Câu hỏi: Kế hoạch quân sự nào của Pháp đã chứng tỏ Mỹ bắt đầu "dính líu" và "can thiệp" vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương?

A. Kế hoạch Rơ -ve 

B. Kế hoạch Đờ Lat đơ Tatxinhi. 

C. Kế hoạch Bôlae. 

D . Kế hoạch Na-va.