Ý nghĩa to lớn của phong trào "Đồn...

Câu hỏi: Ý nghĩa to lớn của phong trào "Đồng khởi" (1959 -1960) là

A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ, buộc Mỹ phải thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. 

B. Đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

C. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thể giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, mở ra thời kì khủng hoảng của chế độ Mỹ - Diệm. 

D. Mở rộng vùng giải phóng.