Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám...

Câu hỏi: Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện từ khi

A. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

B. Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi Đồng minh vào Đông Dương. 

C. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập đến khi Nhật đầu hàng. 

D. Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.