Cho các phát biểu sau.

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau.

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!