Để ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ...

Câu hỏi: Để ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ soạn ra, Ních xơn đã cho máy bay B52 đánh vào những địa danh nào trong 12 ngày đêm cuối năm 1972?  

A. Hà Nội, Nam Định.  

B. Hà Nội, Hải Phòng.  

C. Hà Nội, Thanh Hoá.  

D. Nghệ An, Hà Tĩnh.