Cho 4,48 lít khí CO2 (ở đkt...

Câu hỏi: Cho 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,88.

B. 19,70.

C. 39,4.

D. 3,94.