Đên giữa những năm 70 của thế kỉ X...

Câu hỏi: Đên giữa những năm 70 của thế kỉ XX, các quốc gia nào ở châu Phi được đánh giá là điển hình của phong trào giải phóng dân tộc ở châu lục này?

A. Angiêri, Tuynidi, Marốc.       

B. Nam Phi, Tuynidi.

C. Môdămbích, Ănggôla.      

D. Côngô, Ănggôla.