Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng...

Câu hỏi: Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

A. Trần Phú.

B. Nguyễn Ái Quốc,

C. Lê Hồng Phong.                

D. Nguyễn Văn Cừ.