Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ  có , người ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ . Tìm ?

A.

B.

C.

D.