Xét ba mức năng lượng EK

Câu hỏi: Xét ba mức năng lượng EK, EL và Em của nguyên tử hiđrô, trong đó EK  < EL < Em. Một phôtôn có năng lượng bằng Em EK bay đến gặp nguyên tử này. Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?

A. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

B. Không hấp thụ.

C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.