Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng...

Câu hỏi: Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là . Động năng của êlectron khi đập vào đối cực là

A. 3,31.10-17 J

B. 3,31.10-19 J

C. 3,98.10-12 J

D. 3,98.10-16