Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượn...

Câu hỏi: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 14,4%.

B. 12,4%.

C. 11,4%.

D. 13,4%.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!