Thúc đẩy quá trình kết hợp chủ ngh...

Câu hỏi: Thúc đẩy quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đó là kết quả thực hiện chủ trương

A. Nâng cao tính "tự giác" trong phong trào quần chúng.

B. “Vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên của Nguyễn Ái Quốc.

D. Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1928.