Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 19...

Câu hỏi: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) diễn ra đầu tiên ở nước nào?

A. Anh. 

B. Mĩ. 

C. Đức 

D. Pháp.