Ngày 28-2-1946, Pháp điều đình với...

Câu hỏi: Ngày 28-2-1946, Pháp điều đình với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc, kí Hiệp ước Hoa - Pháp, lúc đó nhân dân ta lựa chọn con đường

A. tiếp tục hòa với Trung Hoa Dân quốc.

B. đánh Trung Hoa Dân quốc.

C. hòa với Pháp để mượn Pháp đuổi Trung Hoa Dân quốc.

D. đánh cả Pháp và Trung Hoa Dân quốc.