Thái độ của Pháp đối với Nhật khi...

Câu hỏi: Thái độ của Pháp đối với Nhật khi Nhật chính thức nhảy vào Đông Dương là

A. mở cửa cho Nhật vào Đông Dương.

B. thỏa hiệp với Nhật, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương

C. phối hợp với nhân dân Đông Dương để chống Nhật.

D. dựa vào phe Đồng minh chống Nhật.