Cho hàm số f(x) xác định trên R và có đồ thị...

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) xác định trên R và có đồ thị của hàm số y= f’(x)  như hình vẽ bên. 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4