Cho hình lập phương có cạnh...

Câu hỏi: Cho hình lập phương có cạnh bằng 40 cm và một hình trụ có hai đáy là hai hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối điện của hình lập phương (tham khảo hình vẽ bên). Gọi S1 S2 lần lượt là diện tích toán phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính S= S1 + S2 (cm2)

A. S=4(2400 + π)

B. S=4(2400 + 3π)

C. S=2400(4 + π)

D. S=2400(4 + 3π)