Dạ dày của một số vật nuôi ăn cỏ như trâu, b...

Câu hỏi: Dạ dày của một số vật nuôi ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu… có mấy túi?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.