Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”...

Câu hỏi: Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung” là của

A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Hồ Chí Minh.

C. Tổng bộ Việt Minh.

D. Cứu quốc quân.