Sau khi Chiến tranh thế giới thứ h...

Câu hỏi: Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?

A. Chính sách "Kinh tế thời chiến".

B. Chính sách "Thuộc địa thời chiến"

C. Chính sách "Kinh tế chỉ huy".

D. Chính sách "Kinh tế mới".