Cho hai tam giác ACD và BCD nằm trên hai mặt...

Câu hỏi: Cho hai tam giác ACD và BCD nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và AC = AD = BC = BD = a, CD = 2x. Với giá trị nào của x thì hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) vuông góc?

A. a33

B. a2

C. a22

D. a3