Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật l...

Câu hỏi: Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

A. Rễ

B. Thân

C. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

D.