Khi một gen đa hiệu...

Câu hỏi: Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

A. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối

B. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể

C. Ở một số tính trạng mà nó chi phối

D. Ở một tính trạng