Các đồng bằng châu...

Câu hỏi: Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của

A. Sóng biển.

B. Sông.

C. Thuỷ triều.

D. Rừng ngập mặn.