Ở bướm tằm, thực hiện phép lai

Câu hỏi: Ở bướm tằm, thực hiện phép lai DEdeBbvv  x DedEbbVv . Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sau:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1