Cây nào dưới đây không có thân củ ?

Câu hỏi: Cây nào dưới đây không có thân củ ?

A. Cây chuối

B. Cây củ đậu

C. Cây su hào

D. Cây khoai tây