Ở một loài thực vật, alen A qui đị...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Khi cho lai hai cây hoa đỏ, đời con thu được kiểu hình: 11 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Kiểu gen của P có thể là:
1. AAaa và aaaa.      2. Aaaa và AAaa.    
3. AavàAAaa.           4. Aaaa và Aaaa.
5. AAAa và Aaaa.    6. AAaa và AAaa.
Có bao nhiêu phép lai thoả mãn điều kiện đề bài ?

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 2.