Cho hàm số f(x)

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ. Biết f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3). Giá trị nhỏ nhất m, giá trị lớn nhất M của hàm số f(x) trên đoạn [0;4] là

A. m = f(4), M = f(1)

B. m = f(4), M = f(2)

C. m = f(1), M = f(2)

D. m = f(0), M = f(2)