Nhiễm sắc thể giới tính là loại nh...

Câu hỏi: Nhiễm sắc thể giới tính là loại nhiễm sắc thể

A. Có chứa các gen quy định giới tính và các gen quy định các tính trạng thường

B. Có mang các tính trạng giới tính và các tính trạng thường di truyền cùng nhau

C. Có mang các đoạn ADN mang thông tin di truyền quy định tính trạng giới tính

D. Gồm hai chiếc có cấu trúc khác nhau không tương đồng quy định giới tính