Ở một loài thực vật A qui định hoa...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật A qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. Lai 2 cây bố mẹ đều hoa đỏ với nhau thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tạp giao F2 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng. Kiểu gen của hai cây bố mẹ là

A. AA x AA.

B. AA x Aa.

C. Aa x Aa

D. AA x aa.