Ba lực

Câu hỏi: Ba lực F1F2và F3 nằm trong cùng một mặt phẳng có độ lớn lần lượt là 5 N, 8 N và 10 N. Biết rằng lực F2 làm thành với hai lực F1 và F3 những góc đều là 600 như hình vẽ. Véc tơ hợp lực của ba lực nói trên có độ lớn

A. 15,4 N và hợp với F1 một góc 730.

B. 16,2 N và hợp với F1 một góc 75,60.

C. 12,9 N và hợp với F1một góc 390.

D. 16,3 N và hợp với F1một góc 750.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!