Ở 1 loài thực vật lưỡng bội, gen q...

Câu hỏi: Ở 1 loài thực vật lưỡng bội, gen quy định màu sắc hoa có 4 alen :

A. 4.  

B. 2.   

C. 3.    

D. 5.