Tuyến đường giao thông có ý ngh...

Câu hỏi: Tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng núi Tây Bắc là

A. Đường Hồ Chí Minh

B. Quốc lộ 5

C. Quốc lộ 1A

D. Quốc lộ 6