Số hạng không chứa x trong khai triển 

Câu hỏi: Số hạng không chứa x trong khai triển x-1x245  là:

A. C455

B. -C455

C. C4515

D. -C4515