Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm...

Câu hỏi: Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm là

A. lạnh, khô.

B. nóng, ẩm.

C. khô, nóng.

D. lạnh, ẩm.