"Hỡi quốc dân đồng bào! Phát xít Nhật đã đầu...

Câu hỏi: "Hỡi quốc dân đồng bào! Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh quân Nhặt đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, ké thù chúng ta đã ngã gục..." Câu nói đó thể hiện điều gì trong Cách mạng tháng Tám.  

A. Thời cơ khách quan thuận lợi.  

B. Thời cơ chủ quan thuận lợi.  

C. Cách mạng tháng Tám đã thành công.  

D. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu.